Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. Planet Awesome Nijmegen: Planet Awesome Nijmegen B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden, en ieder die bevoegd is deze handelsnaam te gebruiken.
 • 2. Gast: iedere natuurlijke persoon die als bezoeker gebruik maakt van de faciliteiten die Planet Awesome Nijmegen aanbiedt, alsmede eenieder die de locatie van bij Planet Awesome Nijmegen betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een Faciliteit van Planet Awesome Nijmegen.
 • 3.Faciliteiten: Onder faciliteiten worden verstaan:
  • Elektrisch karten
  • Bowlen
  • Karaoke
  • Glow in the dark golf
  • Lasergamen
  • (Virtual Reality) Escape games
  • Arcade games
  • Horecaplein
 • 4. Arrangement: een combinatie van twee of meer faciliteiten.
 • 5. Bezoeker: een natuurlijke of rechtspersoon die met Planet Awesome Nijmegen een overeenkomst heeft gesloten met het doel gebruik te maken van de faciliteiten van Planet Awesome Nijmegen, en ook degene die een reservering heeft geplaatst bij Planet Awesome Nijmegen voor een of meer faciliteiten.
 • 6. Overeenkomst: de bindende afspraken die worden gemaakt tussen Planet Awesome Nijmegen en de bezoeker die tot stand komen door schriftelijke of elektronische aanvaarding van het aanbod door de bezoeker.
 • 7. Aanbod: de voorwaarden waaronder Planet Awesome Nijmegen haar faciliteiten ter beschikking stelt aan de bezoekers.
 • 8. Prijs: de overeengekomen koopprijs voor de faciliteiten.

Artikel 2 Algemeen

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Planet Awesome Nijmegen sluit, alsmede op elke deelname aan één van de faciliteiten van Planet Awesome Nijmegen.
 • 2. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere set voorwaarden die mogelijk door enige bezoeker wordt gehanteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing door de bezoeker naar eigen voorwaarden wordt door Planet Awesome Nijmegen niet aanvaard. Eventuele inkoopvoorwaarden of algemene voorwaarden van de bezoeker, hoe ook genaamd, zijn aldus niet van toepassing, tenzij deze door Planet Awesome Nijmegen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Betaling en reserveringen

 • 1. Betaling dient te geschieden voordat men gebruik maakt van enige faciliteit.
 • 2. Alle prijzen die Planet Awesome Nijmegen hanteert zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • 3. In geval van reserveringen dient 100% van de te betalen vergoeding vooraf te worden betaald. Het resterende bedrag dient op de dag van deelname te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 4. Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal. Dat betekent dat de bezoeker na het verstrijken van die datum van rechtswege in verzuim is.
 • 5. Bij het intreden van het verzuim als bedoeld in lid 3 is de bezoeker een contractuele rente verschuldigd van 15% per jaar. Daarnaast is de bezoeker de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met inachtneming van de wettelijke beperkingen.
 • 6. Bij het intreden van het verzuim als bedoeld in lid 3 vervallen alle kortingen, hoe ook genaamd, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aanbiedingen en groepskortingen.

Artikel 4 Annuleringen

 • 1. Indien door een bezoeker die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - een consument in de zin van de wet - niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Planet Awesome Nijmegen zich het recht voor enige reservering te annuleren en de daadwerkelijke kosten van de annulering in rekening te brengen.
 • 2. Indien door een bezoeker die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf - een onderneming of een rechtspersoon - niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Planet Awesome Nijmegen zich het recht voor enige reservering te annuleren en 50% van de ten gevolge van de betreffende reservering te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW te vorderen, afhankelijk van het tijdstip van annulering.
 • 3. Indien een bezoeker zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal geen restitutie worden verleend.

Artikel 5 Veiligheid en Huisregels

 • 1. Het betreden van de faciliteiten van Planet Awesome Nijmegen en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.
 • 2. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Planet Awesome Nijmegen hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van iedere gast.
 • 3. Bij het betreden van de faciliteiten van Planet Awesome Nijmegen en het omliggende terrein aanvaardt men een verhoogd risico, en ook gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op diverse plaatsen tentoongespreid, en zijn kosteloos verkrijgbaar bij elke inschrijfbalie. Zij zijn ook vermeld op de website van Planet Awesome Nijmegen.
 • 4. De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.
 • 5. Iedere gast is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van Planet Awesome Nijmegen op te volgen.
 • 6. Gasten die gebruik maken van de faciliteiten dienen:
  • kennis genomen te hebben van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waarop de overeenkomst betrekking heeft;
  • alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie de overeenkomst is afgesloten tijdig en volledig aan de medewerkers van Planet Awesome Nijmegen te hebben gemeld;
  • fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
 • 7. Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen.
 • 8. Roken in het pand is verboden.
 • 9. Indien en voor zover een medewerker van Planet Awesome Nijmegen het vermoeden heeft dat een gast zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan wordt hiervan onverwijld aangifte gedaan bij de politie.
 • 10. Planet Awesome Nijmegen hanteert huisregels, die door iedere gast en medewerker moeten worden nageleefd met het oog op een veilig en prettig bezoek aan onze faciliteiten voor iedereen. Deze huisregels zullen op verschillende plaatsen zichtbaar worden opgehangen, en zijn ook te vinden op onze website.

Artikel 6 Cameratoezicht

 • 1. Veiligheid van onze gasten en medewerkers, en van hun eigendommen is van groot belang voor Planet Awesome Nijmegen. Daarom wordt er op een professionele manier gewaakt over de aanwezige persoenen, hun eigendommen, en die van Planet Awesome Nijmegen zelf. Dat heeft alles te maken met onze vergaande wettelijke en morele zorgplicht als familie entertainment bedrijf.
 • 2. Het plaatsen van camera’s op diverse plaatsen in ons pand is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onverhoopte ernstige overtredingen van de huisregels, de wet, en grensoverschrijdend gedrag (zoals misdrijven, ongewenst gedrag) op een verantwoorde wijze worden vastgelegd om als bewijsmateriaal te worden gebruikt in een civiele of strafrechtelijke procedure, en het daaraan voorafgaande onderzoek door politie of een particulier onderzoeksbureau. Zonder dit gebruik van camera’s is een adequaat toezicht niet mogelijk.
 • 3. Door kennisneming en aanvaarding van deze algemene voorwaarden heeft iedere gast kennis genomen van deze informatie en gaat met dit cameratoezicht akkoord als zodra de gast Planet Awesome Nijmegen bezoekt.
 • 4. Planet Awesome Nijmegen zal de camerabeelden in geen geval langer dan vier weken bewaren. Gedurende die vier weken zullen de beelden goed beveiligd zijn. De beelden zullen in geen geval worden gebruikt voor andere doelen dan in dit artikel beschreven.

Artikel 7 Minderjarigen

 • 1. Kinderen tot en met twaalf jaar oud moeten bij het bezoek aan Planet Awesome Nijmegen worden vergezeld door een meerderjarige, die toezicht moet houden op de kinderen. Om die reden kan bij de ingang van Planet Awesome Nijmegen door kinderen zonder begeleiding de leeftijd worden gecontroleerd.
 • 2. De meerderjarige begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige kinderen.
 • 3. Alle minderjarige kinderen tot de leeftijd van 18 jaar vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogd. Deze verantwoordelijkheid strekt zicht uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • 1. Planet Awesome Nijmegen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van de gast, ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit gebruik van een faciliteit, letsel of enig ander nadeel dat een gast mocht lijden in verband met een bezoek aan Planet Awesome Nijmegen, tenzij de aansprakelijkheid van Planet Awesome Nijmegen op grond van de wet dwingendrechtelijk is voorgeschreven.
 • 2. Indien Planet Awesome Nijmegen op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Planet Awesome Nijmegen wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor Planet Awesome Nijmegen geldt, en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid wordt aanvaard en uitbetaald door de verzekeraar.
 • 3. Iedere gast maak gebruik van een faciliteit op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt eveneens door Planet Awesome Nijmegen niet aanvaard.
 • 4. Indien een gast meent schade te hebben geleden waarvoor hij of zij Planet Awesome Nijmegen aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk of langs elektronische weg (bijvoorbeeld per email) bevestigd te worden bij Planet Awesome Nijmegen. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding van de geleden schade.

Artikel 9 Wangedrag en aansprakelijkheid gasten

 • 1. Gasten dienen zich te allen tijde te houden aan de huisregels van Planet Awesome Nijmegen en dienen de instructies van het personeel op te volgen. Indien een gast zich onverhoopt schuldig maakt aan baldadigheid, het opzettelijk vernielen van eigendommen van Planet Awesome Nijmegen, of van andere gasten, overtreding van de veiligheidsvoorschriften of van instructies van het personeel, of het verstoren van de orde binnen Planet Awesome Nijmegen, dan wordt de gast onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. gehele of gedeeltelijke restitutie van de gemaakte reservering, of de betaalde prijs zal niet plaatsvinden.
 • 2. Gasten die in een groep gebruik maken van de faciliteiten van Planet Awesome Nijmegen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van Planet Awesome Nijmegen en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Planet Awesome Nijmegen en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van de gast zelf, of van anderen die tot dezelfde groep behoren als de betreffende gast.
 • 3. De gast vrijwaart Planet Awesome Nijmegen voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig schade veroorzakend handelen of nalaten van deze gast, of anderen die zich met toestemming van de gast op het terrein van Planet Awesome Nijmegen bevonden.

Artikel 10 Klachten

 • 1. Planet Awesome Nijmegen doet haar uiterste best om een bezoek aan haar faciliteiten zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een gast een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de medewerkers van Planet Awesome Nijmegen te worden gemeld, die de klacht vervolgens verder zal begeleiden. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan dient de klacht in elk geval binnen 8 werkdagen na bezoek van Planet Awesome Nijmegen schriftelijk of langs elektronische weg (bijvoorbeeld per email) bij Planet Awesome Nijmegen te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Planet Awesome Nijmegen zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte houden van de behandeling.

Artikel 11 Toepasselijk recht

 • 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 • 2. Behoudens de toepasselijkheid van lid 3 van dit artikel zullen alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst - zoals bijvoorbeeld, zij het niet beperkt tot, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen - waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, worden beslecht door de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, en in hoger beroep het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 • 3. Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de volgens de wet bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.
 • 4. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.