Huisregels

Creëer magische momenten met elkaar!

Huisregels Veiligheid, Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 • Het deelnemen aan de activiteiten van Planet Awesome geschiedt altijd op eigen risico.
 • Bij het betreden van sommige faciliteiten begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Planet Awesome hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van iedere gast.
 • Bij het betreden van de faciliteiten van Planet Awesome Nijmegen en het omliggende terrein aanvaardt men een verhoogd risico, en ook gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op diverse plaatsen tentoongespreid, en worden kosteloos verstrekt bij elke inschrijfbalie. Zij zijn ook vermeld op de website van Planet Awesome Nijmegen.
 • De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.
 • Iedere gast is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van Planet Awesome Nijmegen op te volgen.
 • Gasten die gebruik maken van de faciliteiten dienen: kennis genomen te hebben van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten, alle medische en/of conditionele bijzonderheden aan de medewerkers van Planet Awesome te hebben gemeld, fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
 • Het parkeren van een voertuig op het parkeerterrein van Planet Awesome geschiedt geheel op eigen risico. Op het parkeerterrein van Planet Awesome gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg.
 • Gasten wordt aangeraden om hun voertuig goed af te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten. In geval van diefstal, beschadiging of vernieling van het voertuig aanvaardt Planet Awesome geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, een explosie of andere buitengewone gebeurtenissen, die als overmacht worden aangemerkt.
 • Kinderen (tot 16 jaar) mogen alleen naar binnen onder begeleiding van minimaal 1 meerderjarige (18 jaar of ouder).
 • De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt altijd bij de ouders/begeleiders.
 • De bezoeker moet altijd in staat zijn om zichzelf te legitimeren
 • Het gebruik van zelf meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 • Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan op het horecaplein en bij de zitjes van de bowling. Al het glaswerk dient binnen te blijven.
 • In het gehele pand van Planet Awesome geldt een rookverbod.
 • Wapens en drugs zijn niet toegestaan op het terrein van Planet Awesome. Bij het aantreffen van wapens of drugs zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Planet Awesome is niet aansprakelijk voor letsel, diefstal of andere schade. Bezoekers dienen in het belang van de veiligheid alle aanwijzingen van het personeel op te volgen. Het personeel van Planet Awesome heeft het recht personen de toegang te ontzeggen of te verwijderen.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn begeleidende dieren, noodzakelijk vanwege ziekte of gebrek (zoals hulphonden).
 • Ga respectvol om met elkaar en andermans eigendommen.
 • Creëer magische momenten met elkaar!

Karten

 • Deelnemers aan de activiteit karten dienen een minimale lichaamslengte te hebben van 140 cm.
 • Deelnemers aan de activiteit karten zijn zich ervan bewust dat zij grotere risico's lopen dan andere gasten als zij bekend zijn met orthopedische aandoeningen of afwijkingen, neurologische aandoeningen of andere medische klachten waardoor het karten voor hen extra gevaar oplevert. Bij twijfel dient men vooraf de eigen huisarts of medisch specialist te raadplegen.
 • Planet Awesome aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van medische aandoeningen en/of gebreken waarvan de gast weet of kan weten dat deze van invloed kan zijn op het deelnemen aan de activiteit karten.
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar rijden op aangepast vermogen aan de hand van de leeftijd.
 • Onze karts zijn bedoeld om sportief en recreatief mee te rijden en zijn geen botsauto’s.
 • Het is absoluut verboden (opzettelijk) te botsen met de karts. Een ieder die zich niet aan de veiligheidsregels en instructies van het personeel houdt, wordt onmiddellijk van de baan verwijderd en uitgesloten van verdere deelname.
 • Er wordt geen geld geretourneerd of in mindering gebracht.
 • Moedwillig aangebrachte schade zullen wij bij de gast in rekening brengen.
 • Planet Awesome aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die een gast lijdt als deze verkeert onder invloed van alcohol of verdovende middelen.
 • Bij een voorval waardoor een gast schade oploopt kan Planet Awesome een test afnemen, als daartoe volgens een van de medewerkers aanleiding bestaat. Als de gast deze test op alcohol of verdovende middelen weigert, dan wordt de gast vermoed onder alcohol of verdovende middelen te verkeren, en is Planet Awesome in geen geval aansprakelijk voor de schade.